Welkom op onze website
voor Appa-Bestuursorganen

Dashboard openen?

Klik hier

Waar kunnen wij uw bestuursorgaan bij helpen?

Kies een onderwerp en bekijk veelgestelde vragen.

Welkom bij PROambt

Dashboard

Voorziening en reservewaarde

Administratie

Risicomanagement

Uitbetaling

Adviesdiensten

Reintegratie

Sollicitatieplicht

Wij heten u van harte Welkom bij PROambt

Graag bedanken wij u voor het in ons gestelde vertrouwen. Hieronder lichten we onze werkwijze en planning toe, zodat het bestuursorgaan weet wat zij op welk moment van ons kan verwachten.

1.

Een vast aanspreekpunt

Bij aanvang van de dienstverlening zullen het bestuursorgaan en PROambt een contactpersoon aanwijzen die als eerste aanspreekpunt zal fungeren binnen het kader van de dienstverlening. Wij nemen hiervoor persoonlijk contact met u op.
3.

Informatiebeveiliging

De IT-systemen worden periodiek door externe specialisten onderworpen aan ethische hacks, waarbij de robuustheid van de software en de dataveiligheid worden getest.

2.

Jaarplanning

 • Financieel Jaarverslag wordt jaarlijks in januari of februari toegezonden.
 • Het jaaroverzicht met actuariële berekeningen wordt in januari of februari toegezonden.
 • Jaargesprek vindt plaats in april of mei.
 • De aansprakenbrieven (uniform pensioenoverzichten) worden jaarlijks voor juni verstuurd.

Veelgestelde vragen over Administratie

1.

Welke wijzigingen moet ik doorgeven?

Het is belangrijk dat wij over actuele gegevens van de bestuurders beschikken. De volgende wijzigingen zijn belangrijk om door te geven:

 • Het aantreden van een bestuurder;
 • Het aftreden van een bestuurder;
 • Een wijziging van de tijdsbestedingsnorm;
 • Aangepaste persoonsgegevens.
3.

Hoe geef ik een wijziging door?

Wijzigingen kunnen doorgegeven worden via het Appa-dashboard. Dit dashboard wordt beschikbaar gesteld aan de aangewezen contactpersoon van het bestuursorgaan. Ook kunnen wijzigingen doorgegeven worden door contact met ons op te nemen via telefoon, whatsapp of e-mail.

5.

Moet ik een scheiding doorgeven?

Het doorgeven van een scheiding is belangrijk zodat de juiste verdeling van het pensioen kan plaatsvinden. Als de bestuurder en de partner ongehuwd en zonder geregistreerd partnerschap samenwoonden, is het ook belangrijk dat de partner van de bestuurder afgemeld wordt.

7.

Wanneer krijgt de bestuurder een pensioenbrief?

Ongeveer 6 maanden voor de pensioendatum, stuurt PROambt een brief waarin de bestuurder een keuze voor uitruil van nabestaandenpensioen naar ouderdomspensioen kan maken. Nadat de keuze voor de uitruil is ontvangen, sturen wij de pensioenbrief toe. In deze brief wordt de bestuurder geïnformeerd over het Appa-pensioen, de ingangsdatum, de betaling en de mogelijkheid tot het maken van bezwaar. Vervolgens wordt de betaling uitgevoerd door PROambt of het bestuursorgaan zelf.

2.

Wat doet PROambt bij aantreden van een bestuurder?

Na aanmelding stuurt PROambt de bestuurders een welkomstbrief. Daarnaast ontvangt de bestuurder een brochure met uitgebreide informatie over de Appa-uitkering en het Appa-pensioen. De bestuurder wordt geïnformeerd over de mogelijkheden van waardeoverdracht en de mogelijkheid van het inwinnen van persoonlijk financieel advies. Tot slot wordt de bestuurder geattendeerd op de aanmelding van de eventuele partner.

4.

Wat doet PROambt bij een aftreden van een bestuurder?

Nadat u het aftreden heeft doorgegeven in het Appa-dashboard, gaan onze Appa-specialisten aan de slag. Na controle van verschillende gegevens en eventueel een informatieuitvraag bij de bestuurder wordt de hoogte en de duur van de uitkering vastgesteld. De bestuurder ontvangt een toekennningsbrief Appa-uitkering en de uitbetaling wordt in orde gemaakt. In de toekenningsbrief wordt de bestuurder ook geïnformeerd over het registreren van neveninkomsten op onze website.

6.

Wat doet PROambt bij arbeidsongeschiktheid van een bestuurder?

Uiterlijk 4 maanden voor de einddatum van de uitkering, stuurt PROambt een brief 'pensioenuitruil en invaliditeit'. In deze brief wordt de bestuurder op de hoogte gesteld van de mogelijkheid om het nabestaandenpensioen bij overlijden voor de AOW-datum uit te ruilen. Daarnaast informeren wij de bestuurder over de mogelijkheid de uitkering wegens invaliditeit voort te zetten. Deze aanvraag moet op aanvraag van de bestuurder uiterlijk 3 maanden voor het einde van de uitkering plaatsvinden.

Veelgestelde vragen over Risicomanagement

1.

Waarom is risicomanagement belangrijk?

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de Appa-uitvoering van haar bestuurders en draagt de financiële risico’s bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en langleven. Adequaat risicomanagement lijkt noodzakelijk en zeker voor kleinere bestuursorganen met enkele tientallen deelnemers.

3.

Wat is het financiële risico voor mijn bestuursorgaan?

Op verzoek stelt PROambt een Rapport Risicobeheersing Appa op, waarin alle risico's worden geïnventariseerd. Op verzoek van het bestuursorgaan kan PROmabt deze risico's verzekeren.
5.

Wat is het Financieel Jaarverslag?

In het Financieel Jaarverslag® worden de administratie, het risicomanagement en de vermogensvorming samengebracht in een totaaloverzicht. Het verslag geeft regie, overzicht en grip en verschaft inzicht in de gehele deelnemersadministratie tot op individueel niveau. Actuele ontwikkelingen van wet- en regelgeving worden vertaald naar concrete actiepunten, zodat het bestuursorgaan alle risico’s kent, aan alle verplichtingen voldoet en optimaal voorbereid is op de toekomst.

2.

Wat is het overlijdensrisico?

Als een actieve of voormalige bestuurder overlijdt voor de pensioendatum wordt het overlijdensrisico gelopen. In dat geval vindt doortelling van de pensioenopbouw plaats tot de AOW-leeftijd. Het bestuursorgaan moet dan, zolang de nabestaande leeft, maandelijks nabestaandenpensioen uitkeren. Deze kosten van het nabestaandenpensioen zullen als onverwachte tegenvaller moeten worden toegevoegd aan de pensioenvoorziening.

4.

Wat is het arbeidsongeschiktheidsrisico?

De Appa bepaalt dat de arbeidsongeschikte bestuurder recht heeft op een voortgezette uitkering tot uiterlijk de AOW-leeftijd. Meer concreet ontvangt de actieve bestuurder doorbetaling van de wedde tot de datum van aftreden. Daarna ontvangt de bestuurder gedurende 12 maanden een uitkering van 80%. De daaropvolgende periode ontvangt de bestuurder 70% van zijn wedde gedurende maximaal 26 maanden. Na afloop van de reguliere uitkering ontvangt de arbeidsongeschikte bestuurder een voortgezette uitkering. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en de duur is afhankelijk van de leeftijd van de bestuurder. Daarnaast blijft de pensioenopbouw voor minimaal de helft in stand.

6.

Wat is het langlevenrisico?

Het langlevenrisico is het risico dat de bestuurder langer leeft dat de gemiddelde levensverwachting. Gemiddeld genomen is de verwachting dat iedereen die met pensioen gaat gemiddeld 86 jaar oud wordt. Dat betekent dat het bestuursorgaan gedurende gemiddeld 20 jaar pensioen moet uitbetalen. Maar als een bestuurder wel 100 jaar wordt, zal het bestuursorgaan gedurende 34 jaar pensioen moeten blijven uitbetalen in plaats van de verwachte 20 jaar. Dit kan leiden tot aanzienlijk hogere pensioenlasten dan aanvankelijk begroot werd.

Altijd inzicht via online Appa-Dashboard

PROambt heeft een online Appa-dashboard ontwikkeld dat het bestuursorgaan à la minute inzicht in de laatste stand van zaken verschaft. Het aanspreekpunt bij het bestuursorgaan zal bij aanvang van de dienstverlening de inlogcodes van dit dasboard ontvangen. Middels een aanvullende verificatie krijgt het bestuursorgaan toegang tot dit dashboard.

1.

Wat kan ik zien op het dashboard?

Met het dashboard heeft het bestuursorgaan 24/7 volledig inzicht in de laatste stand van zaken van de Appa-dienstverlening. Zo vindt u informatie over het pensioen, nieuwsberichten en eventuele aandachtspunten vinden voor het bestuursorgaan. Ook kunt u zien wanneer wij de gegevens bij het pensioenregister hebben aangeleverd.

3.

Kan ik collega's machtigen voor het dashboard?

Ja dit is mogelijk. Nadat u ingelogd bent, kunt u bovenin tabblad 'Overig' kiezen. Vervolgens kiest u 'Contactpersonen' en kunt u een collega machtigen. Deze collega ontvangt een uitnodiging en zal na aanvullende verificatie toegang krijgen tot dit dashboard.

2.

Waarom kan mijn collega niet alle onderdelen inzien?

Sommige onderdelen van het dashboard kunnen alleen door de 'primaire' contactpersoon ingezien worden. De primaire contactpersoon is de contactpersoon welke bij aanvang van de dienstverlening toegang heeft gekregen tot het dashboard. Het is mogelijk om deze contactpersoon te wijzigen door contact met ons op te nemen.

4.

Hoe geef ik de stand van de voorziening van mijn bestuursorgaan door?

Nadat u ingelogd bent, kunt u bovenin tabblad 'Overig' kiezen. Vervolgens kiest u 'Voorziening' en kunt u de stand doorgeven.

Informatie over Voorziening en reservewaarde

1.

Jaaroverzicht

Jaarlijks voor 1 maart ontvangt het bestuursorgaan een overzicht met de reservewaarden en doelvermogens per bestuurder. Op basis hiervan geven wij advies over het op te bouwen vermogen. Voor deze berekeningen worden de uitgangspunten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken gebruikt. Dit betekent dat gerekend wordt met actuele rente- en sterftegrondslagen. Het is mogelijk om al eerder een concept jaaroverzicht aan te vragen, met de uitgangspunten die op dat moment gelden.

3.

Wat zijn actuariële berekeningen?

Het is voor een bestuursorgaan noodzakelijk om te weten hoe hoog haar pensioenvoorziening moet zijn. Om dit te bepalen maakt PROambt berekeningen van de totale som van uit te keren pensioenbetalingen. Wij rekenen hoe groot de waarde van toekomstige pensioenbetalingen is, rekening houdend met rente en sterfte. Dit zijn de actuariële berekeningen.

2.

Hoe groot moet de voorziening zijn?

Traditioneel moeten bestuursorganen de voorziening baseren op de berekeningswijze van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze methodiek is ontleent aan de rekenregels voor individuele waardeoverdracht.

De Nederlandsche Bank houdt financieel toezicht op alle Nederlandse pensioenfondsen en hanteert daarvoor de rekenregels van het nieuw Financieel Toetsingskader (nFTK). Deze regels gelden ook voor “collectieve” waardeoverdrachten. Het nFTK hanteert onder andere een afwijkende rentetermijnstructuur en levensverwachting. De laatste jaren leidde deze aangepaste methodiek tot een hoger benodigde voorziening.

4.

Worden de actuariële berekeningen geaudit?

Onze actuariële modules worden periodiek door een onafhankelijk actuarieel specialist gecontroleerd op nauwkeurigheid en adequaatheid van de parameters en resultaten.

Veelgestelde vragen over Uitbetaling

1.

Kunnen jullie de uitbetaling van uitkering en pensioen verzorgen?

Al meer dan 15 jaar voert PROambt betalingen uit voor de Appa-uitkering en het Appa-pensioen van bestuurders. U kunt erop vertrouwen dat de tijdige en correctie uitbetaling bij PROambt in goede handen is.

Veelgestelde vragen over Adviesdiensten

PROambt adviseert niet alleen op administratief gebied, maar ook op aanpalende gebieden bij haar rol als uitvoeringsorganisatie zoals rechtspositie, regelgeving, actuariële en fiscale zaken, risicomanagement en sollicitatieplicht.

1.

Persoonlijk advies voor bestuurders

PROambt adviseert uw bestuurders over hun persoonlijke financiële situatie nu en straks in een gesprek met een financieel adviseur. In het door ons ontwikkelde programma “Later is NU” kunnen verschillende scenario’s berekend worden. De bestuurder ontvangt na het gesprek een rapport. Indien uw bestuursorgaan interesse heeft in een workshop of een persoonlijk adviesgesprek voor een bestuurder, dan kan dit aangevraagd worden bij uw vaste contactpersoon.

2.

Advies risicomanagement

Op verzoek van uw bestuursorgaan kan PROambt adviseren over het verzekeren van het arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisico.

Veelgestelde vragen over Reintegratie

1.

Wat doet PROambt tijdens de reintegratie?

Na drie maanden geldt een sollicitatieplicht voor de voormalig bestuurder. PROambt voert namens het bestuursorgaan de taken uit die zijn vastgelegd in het Besluit Sollicitatieplicht Appa en fungeert als tussenpersoon de communicatie tussen bestuurders, het reintegratiebureau en het bestuursorgaan.

3.

Heeft PROambt een voorkeur voor reintegratiebureau?

PROambt spreekt geen voorkeur uit voor een bepaald reintegratiebureau. Dit is een bewuste keuze omdat we objectief willen blijven, de functies strikt gescheiden willen houden en belangenverstrengeling tegen willen gaan. Op verzoek kunnen we de bestuurders voorzien van enkele gerenommeerde reintegratiebureaus zodat deze op weg geholpen wordt met een kennismaking.

2.

Beoordeelt PROambt het re-ingratiebureau?

Nadat de bestuurder een keuze voor een reintegratiebureau heeft gemaakt, beoordeelt PROambt het reintegratiebureau. Dit omdat het bureau aan een aantal vereisten moet voldoen. Als de beoordeling positief is kan de bestuurder een reintegratieplan gaan opstellen samen met het reintegratiebureau.

4.

Wat doet PROambt gedurende de reintegratie?

Daarna rapporteert het reintegratiebureau elk kwartaal aan de bestuurder en PROambt over de voortgang van de sollicitatieactiviteiten en de begeleiding. PROambt beoordeelt de kwartaalrapportages en rapporteert aan het bestuursorgaan of deze akkoord worden bevonden. Indien we van mening zijn dat er onvoldoende vooruitgang in een dossier zit of dat er te weinig activiteiten ondernomen worden, dan nemen we in eerste instantie contact op met het reintegratiebureau en met de bestuurder.

Veelgestelde vragen over Sollicitatieplicht

1.

Wat is de sollicitatieplicht?

De sollicitatieplicht houdt in dat de bestuurder zich actief moet inzetten om passende arbeid te verwerven. De contouren van de sollicitatieplicht worden vastgelegd in het re-integratieplan.

3.

Is er vrijstelling voor de sollicitatieplicht?

De sollicitatieplicht geldt voor iedereen die een (gedeeltelijke) Appa-uitkering ontvangt, tenzij een vrijstelling van toepassing is:

 • Gedurende de eerste 3 maanden na aftreden;
 • Gedurende een periode van ziekte;
 • Bij medisch vastgestelde arbeidsongeschiktheid.
2.

Hoe lang geldt de sollicitatieplicht?

De sollicitatieplicht blijft doorlopen zolang de voormalige bestuurder een (deel van de) uitkering ontvangt tot uiterlijk:

 • Het bereiken van de einddatum van de uitkering;
 • Bij definitief afzien van het recht op de uitkering;
 • Bij het (tijdelijk) afzien van de uitbetaling van de uitkering;
 • Bij het verwerven van een nieuwe functie waardoor de totale neveninkomsten 100% of meer van de bezoldiging wedde bedragen;
 • Bij het verwerven van een nieuwe politieke functie waardoor de totale neveninkomsten 70% of meer van de bezoldiging bedragen.

Niet gevonden wat u zocht?

Maak een keuze voor uw persoonlijk contact.

Stuur een Email

24 uur

Gebruik WhatsApp

1 uur

Bel uw contactpersoon

1 minuut

Bent u ontevreden en wilt u een klacht indienen? Klik dan hier.