Welkom op onze website
voor Appa-Bestuurders

over pensioen en sociale zekerheid van politieke ambtsdragers

Neveninkomsten registreren?

Klik hier

Waar kunnen wij u bij helpen?

Kies een onderwerp en bekijk veelgestelde vragen.

Aantreden

Met pensioen gaan

Met pensioen zijn

Aftreden

Einde uitkering

Overlijden

Arbeidsongeschiktheid

Trouwen en samenwonen

Uit elkaar gaan

Veelgestelde vragen over Aantreden

1.

Wat is de Appa-wet?

De Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (Appa) regelt het pensioen en de sociale zekerheid van politieke ambtsdragers, zoals:
 • Ministers en staatssecretarissen
 • Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • Commissarissen van de Koning* en gedeputeerde staten
 • Burgemeesters* en wethouders
 • Voorzitter* en dagelijks bestuurder van een waterschap
 • Rijksvertegenwoordigers

* = alleen uitkering, pensioen via Stichting Pensioenfonds ABP.

3.

Hoeveel bedraagt de bezoldiging?

5.

Hoe werkt de sociale zekerheid?

Ambtsdragers zijn geen werknemer in de zin van de werknemersverzekeringen; zij hebben dus geen WW en WIA uitkeringsrechten. In plaats daarvan regelt de Appa-wet de gevolgen van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

 • Na aftreden ontvangt de ambtsdrager een uitkering conform de Appa-wet.
 • In geval van arbeidsongeschiktheid ontvangt de ambtsdrager een voortgezette uitkering zo lang de arbeidsongeschiktheid voortduurt.
 • Het bestuursorgaan voert samen met haar Appa-uitvoerder de sociale zekerheid uit en draagt alle financiële gevolgen.
7.

Hoe werkt politiek verlof?

 • Politiek verlof is in het arbeidsrecht (artikel 7:643 BW) geregeld. Hoofdlijn is onbetaald verlof voor het bijwonen van vergaderingen van bijv. Eerste kamer, Provinciale Staten, gemeenteraad etc. Cruciaal is dat de politieke functie niet als een volledige functie wordt bezoldigd. Derhalve vallen leden Tweede Kamer, wethouders in een grotere gemeente en gedeputeerden buiten deze wettelijke regeling.
 • In een aantal (overheids-) cao’s zijn aanvullende vormen van politiek verlof geregeld, zodat ook een fulltime wethouders en Kamerleden ervan gebruik kunnen maken.
 • Feitelijk is politiek verlof een bijzondere vorm van onbetaald verlof voor de duur van de ambtsvervulling met aansluitend een “terugkeergarantie”. Zie voor meer informatie de website van de VNG
 • Na aftreden zal de ambtsdrager zich melden bij zijn voormalige werkgever om zijn functie wederom op te pakken. Indien die functie of een passend alternatief niet beschikbaar is bij de voormalige werkgever, kan ontslag worden verleend. De ontslagvergoedingen worden als neveninkomsten bij het bestuursorgaan verrekend.
2.

Hoe werkt het pensioen?

Ambtsdragers bouwen pensioen op volgens de Appa-wet bestaande uit ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en wezenpensioen.

De ambtsdrager betaalt een eigen bijdrage aan de pensioenopbouw. Het bestuursorgaan draagt de werkgeverslasten van de pensioenopbouw. De financiële risico’s bij uitkering, langleven, overlijden en arbeidsongeschiktheid worden gedragen door het bestuursorgaan.

Opbouw
 • Gedurende de periode als actief ambtsdrager en gedurende de reguliere uitkering van maximaal 38 maanden wordt 100% pensioen opgebouwd. Tijdens een voortgezette uitkering vindt de opbouw voor 50% plaats, behalve als sprake is van minstens 55% arbeidsongeschiktheid.
 • Het Appa-pensioen wordt opgebouwd over het inkomen (= pensioengevend salaris) tot een maximum van € 114.866 per jaar. Vanaf de AOW-datum ontvangt iedereen een wettelijke AOW-uitkering. Teneinde dubbele pensioenopbouw te voorkomen wordt ieder jaar een deel van het inkomen (de zgn. AOW-franchise = € 13.350) bij de pensioenopbouw buiten beschouwing gelaten. Per saldo vindt de Appa-pensioenopbouw plaats over de pensioengrondslag (pensioengevend salaris minus franchise).
Informatieverstrekking
 • Jaarlijks wordt een aansprakenbrief over het opgebouwde Appa-pensioen toegezonden. Daarnaast kan iedereen doorlopend MijnPensioenoverzicht raadplegen om de totale pensioensituatie te bekijken inclusief elders opgebouwd pensioen.
 • Ambtsdragers hebben meer pensioenbreuken dan werknemers, omdat zij veelal een versnipperde pensioenbouw hebben (bijv. wethouder, Tweede Kamer, Burgemeester). Ook bij de overstap van een gemeente naar een andere gemeente of provincie ontstaan pensioenbreuken.
 • Voor verdere vraagstukken over de persoonlijke financiële situatie kan een beroep worden gedaan op pensioen professionals van PROambt (WFT of FFP gecertificeerd) met brede kennis en ervaring op het gebied de Appa-rechtspositie en algemene pensioenmaterie. Denk bijv. aan persoonlijke financiële planning rondom pensionering of het nabestaandenpensioen.
4.

Is waardeoverdracht verstandig?

Bij inkomende waardeoverdracht wordt de waarde van het opgebouwde pensioen bij de vorige werkgever overgedragen aan het huidige bestuursorgaan. Meestal is waardeoverdracht verstandig, maar het is afhankelijk van de persoonlijke situatie en de pensioenregeling bij de vorige werkgever. Belangrijke vragen zijn:

 • Is de pensioenleeftijd in de oude en nieuwe regeling hetzelfde?
 • Is sprake van indexatie in uw pensioen en volgt dit de prijs- of loonontwikkeling?
 • Wat zijn de individuele keuzemogelijkheden? Wilt u deeltijdpensioen op kunnen nemen?
 • Welke voorzieningen zijn voor uw nabestaanden geregeld in beide regelingen?
 • Zijn er beleggingsrisico's in de oude regeling?
 • Gaat u van een eindloonregeling over naar een middelloonregeling of omgekeerd?

Het voordeel van waardeoverdracht is dat het totale pensioen conform de Appa-regeling wordt uitgevoerd. Daardoor zal vanaf de pensioendatum iedere maand het gehele pensioenbedrag zonder versnippering over meerdere uitvoerders worden uitbetaald.

Waardeoverdracht aanvragen

Vraag inkomende waardeoverdracht aan bij uw Appa-contactpersoon van uw huidige bestuursorgaan. PROambt zal vervolgens het volledige traject uitvoeren en coördineren. Onderdeel van het proces is een offerte voor definitieve besluitvorming. Na instemming verzorgt PROambt de administratieve afhandeling van de waardeoverdracht.

6.

Moet ik mijn partner aanmelden?

Bent u ongehuwd en is geen sprake van geregistreerd partnerschap? In dit geval is het belangrijk dat u uw partner aanmeldt voor het nabestaandenpensioen. Als u getrouwd bent of geregistreerd partnerschap heeft, is dit automatisch geregeld.

8.

Welke aandachtspunten zijn er bij aantreden?

 • Het partnerpensioen vanuit de vorige functies vervalt vaak, waardoor de financiële zekerheid van de partner de nodige aandacht verdient.
 • Inkomende waardeoverdracht is meestal verstandig. Onderzoek de mogelijkheden.
 • Vergeet niet om tijdig wijzigingen in de persoonlijke situatie (huwelijk, partnerschap, samenwonen, echtscheiding, woonadres etc.) door te geven aan de Appa-coördinator binnen het bestuursorgaan.

Veelgestelde vragen over Aftreden

1.

Wanneer recht op een Appa-uitkering?

Na terugtreden heeft een ambtsdrager recht op een uitkering conform de Appa-wet. De reden van terugtrekking is daarbij niet van belang. Terugtreden na afloop van de zittingsperiode, na tussentijdse vertrouwensbreuk of op (niet nader gemotiveerd) eigen initiatief geven recht op een Appa-uitkering.

Ambtsdragers ontvangen, anders dan werknemers, zelfs een uitkering, indien zij volledig op eigen initiatief terugtreden.

De ambtsdrager ontvangt na aftreden automatisch de uitkering en hoeft deze niet aan te vragen.

3.

Wanneer geen recht op een Appa-uitkering?

Indien er sprake is van aansluitende herbenoeming of herverkiezing bij hetzelfde bestuursorgaan en voor dezelfde benoemingsomvang bestaat er geen recht op de Appa-uitkering.

Ook als een ambtsdrager op het moment van aftreden de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, is er geen recht op een uitkering.

5.

Wat is de hoogte van de uitkering?

Grondslag voor de Appa-uitkering is de laatstgenoten bezoldiging inclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. De onkostenvergoeding maakt geen onderdeel uit van deze grondslag. Gedurende de eerste 12 maanden van de uitkering bedraagt de uitkering 80% van de grondslag. Daarna bedraagt de uitkering 70% van de grondslag.

7.

Kan ik afzien van de uitkering?

Een ambtsdrager kan, direct na terugtreden, afzien van zijn recht op een Appa-uitkering. Deze keuze is onomkeerbaar.

Een voormalig ambtsdrager met een Appa-uitkering kan (tijdelijk) afzien van de uitbetaling van zijn uitkering. Dan blijft het recht op de uitkering bestaan, maar komt de uitkering (tijdelijk of permanent) niet tot uitbetaling. De originele einddatum van de uitkering schuift hierdoor niet op.

Het is niet mogelijk de Appa-uitkering af te kopen.

9.

Heb ik recht op uitkering bij verhuizing naar het buitenland?

De uitkering vervalt bij vertrek naar het buitenland.

 • Met ingang van 1 juli 2022 bestaat er bij vertrek naar of verblijf in het buitenland - anders dan vakantie - van de uitkeringsgerechtigde geen recht meer op een Appa-uitkering.
 • Het recht op uitkering blijft wel bestaan als betrokkene wegens re-integratieactiviteiten verblijft in een ander land binnen de Europese Unie (EU), in een staat die partij is bij de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland.
 • Onder “buitenland” valt ook het Caribisch deel van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao, Sint-Maarten of het Caribisch deel van Nederland, (Bonaire, SintEustatius en Saba). Voor gewezen Kamerleden die geboren zijn in het Caribische deel van het Koninkrijk of Nederland of die daar ten minste vijf jaar aaneengesloten hebben gewoond, vervalt de uitkering overigens niet bij verblijf of vertrek naar dit deel van het Koninkrijk.
11.

Welke aandachtspunten zijn er?

 • Bij politiek verlof zal de ambtsdrager gebruik maken van de “terugkeergarantie”. Zie voor meer informatie de website van VNG. De ambtsdrager meldt zich direct na terugtreden bij de voormalige werkgever om de vroegere functie wederom op te pakken. Indien die functie of een passend alternatief niet langer beschikbaar is, kan ontslag worden verleend. De ontslagvergoedingen worden als neveninkomsten bij het bestuursorgaan verrekend.
 • Het terugtreden als ambtsdrager heeft tijdens de reguliere Appa-uitkering van maximaal 38 maanden geen invloed op het ouderdoms- en partnerpensioen.
 • Het partnerpensioen vervalt na de einddatum van de uitkering. De financiële zekerheid van de partner verdient de nodige aandacht.
 • Uitgaande waardeoverdracht is meestal verstandig. Onderzoek de mogelijkheden en vraag minimaal een pensioenberekening aan bij de nieuwe werkgever of bestuursorgaan.
 • Neem bij ziekte tijdig contact op met de Appa-coördinator van het bestuursorgaan voor de medische keuring en de voortzetting van de uitkering.
2.

Hoe lang duurt de Appa-uitkering?

De duur van de uitkering wordt bepaald door het loopbaanprincipe. De uitkeringsduur is gelijk aan de diensttijd tot op jaren, maanden en dagen nauwkeurig, die nagenoeg aaneensluitend is vervuld, met een maximum van 3 jaar en 2 maanden.
 • Als de diensttijd korter is dan drie maanden, duurt de uitkering zes maanden.
 • Bij een diensttijd van 3 maanden tot 2 jaar, is de uitkeringsduur 2 jaar.
Voortgezette uitkering

Wanneer de ambtsdrager op het moment van terugtreden 5 jaar of minder verwijderd is van de voor hem op dat moment geldende pensioengerechtigde leeftijd en op dat moment het aantal dienstjaren in een tijdsbestek van 12 jaar ten minste 10 bedraagt, dan wordt de uitkering voortgezet tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Als de ambtsdragers reeds voor 1 januari 2016 is aangetreden en minder dan 9 jaar en 7 maanden voor de pensioengerechtigde leeftijd zit, is een langere uitkering mogelijk.

Arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid ontstaat recht op een voortgezette uitkering voor de duur van de arbeidsongeschiktheid.

4.

Wat houdt de sollicitatieplicht in?

De sollicitatieplicht houdt in dat men zich actief moet inzetten om passende arbeid te verwerven. De contouren van de sollicitatieplicht worden vastgelegd in het re-integratieplan.

De sollicitatieplicht geldt voor iedereen die een (gedeeltelijke) Appa-uitkering ontvangt, tenzij een vrijstelling van toepassing is:

 • Gedurende de eerste 3 maanden na aftreden;
 • Gedurende een periode van ziekte;
 • Bij medisch vastgestelde arbeidsongeschiktheid.

De sollicitatieplicht blijft doorlopen zolang de voormalige ambtsdrager een (deel van de) uitkering ontvangt tot uiterlijk:

 • Het bereiken van de einddatum van de uitkering;
 • Bij definitief afzien van het recht op de uitkering;
 • Bij het (tijdelijk) afzien van de uitbetaling van de uitkering;
 • Bij het verwerven van een nieuwe functie waardoor de totale neveninkomsten 100% of meer van de bezoldiging bedragen;
 • Bij het verwerven van een nieuwe politieke functie waardoor de totale neveninkomsten 70% of meer van de bezoldiging bedragen.
6.

Wat zijn neveninkomsten?

Neveninkomsten zijn alle inkomsten uit arbeid behoudens de zogenaamde “aangehouden” inkomsten. Het betreft o.a. inkomen uit loondienst, uit een andere politieke functie, inkomen uit onderneming of als freelancer.

De neveninkomsten worden gemeten in geld en niet in uren, de feitelijke tijdsbesteding speelt geen rol.

De neveninkomsten worden verrekend in de maand waarop deze betrekking hebben.

Aangehouden inkomsten

Dit zijn inkomsten die reeds bestonden 12 maanden voor het aftreden en die sindsdien niet verhoogd zijn. Hieronder valt bijvoorbeeld een deeltijd functie elders die tijdens het politieke ambt is voortgezet.

Registratie neveninkomsten
 • Direct na aftreden ontvangt de teruggetreden ambtsdrager van PROambt een inlogcode om maandelijks de neveninkomsten te registreren.
 • Bij inkomen uit loondienst volstaat eenvoudig de component bruto loon te registreren en het uploaden van de loonstrook.
 • Bij inkomen uit bedrijf of als freelancer worden de per maand schommelende inkomsten verrekend of wordt in onderling overleg een gemiddeld maandelijks vastgelegd. Jaarlijks achteraf zal de IB-aangifte worden opgevraagd of bijv. de winst- en verliesrekening. Daarmee kan ieder belastingjaar een eindafrekening worden opgesteld.
8.

Kan ik uitgaande waardeoverdracht doen?

Na aftreden en het verwerven van een nieuwe functie elders kan de opgebouwde waarde van het pensioen worden overgedragen aan de nieuwe uitvoerder of bestuursorgaan.

Het voordeel van waardeoverdracht is dat het totale pensioen conform de regeling bij de nieuwe werkgever of bestuursorgaan wordt uitgevoerd. Daardoor zal vanaf de toekomstige pensioendatum het gehele pensioenbedrag worden uitbetaald zonder versnippering over meerdere uitvoerders.

Ontvangt u nog een uitkering?

Als u waardeoverdracht aanvraagt, wordt mogelijk niet de volledige waarde overgedragen. Dit omdat nog sprake kan zijn van (gedeelijke) pensioenopbouw.

Is waardeoverdracht verstandig?

Of waardeoverdracht verstandig is hangt af van de antwoorden op de volgende vragen:

 • Is de pensioenleeftijd in de oude en nieuwe regeling hetzelfde?
 • Is sprake van indexatie in uw pensioen en volgt dit de prijs- of loonontwikkeling?
 • Wat zijn de individuele keuzemogelijkheden?
 • Welke voorzieningen zijn voor uw nabestaanden geregeld in beide regelingen?
 • Zijn er beleggingsrisico's in de nieuwe regeling?
 • Gaat u naar een eindloonregeling of naar een middelloonregeling?
Waardeoverdracht aanvragen

Vraag waardeoverdracht aan bij uw contactpersoon van uw nieuwe werkgever. PROambt zal vervolgens de opgebouwde waarde bepalen en de nieuwe uitvoerder informeren. Na instemming verzorgt PROambt de administratieve afhandeling van de waardeoverdracht.

10.

Kan ik een eigen bedrijf starten?

Voorwaarde voor starten van een eigen bedrijf is dat de ondernemer onder begeleiding van het re-integratiebureau een ondernemingsplan opstelt. De vrijstelling van de sollicitatieplicht start nadat PROambt het plan heeft goedgekeurd. Na een half jaar beoordeelt PROambt -op advies van het re-integratiebureau- of het bedrijf voldoende levensvatbaar lijkt. Criterium voor levensvatbaarheid is de realistische verwachting dat de inkomsten uit onderneming de uitkering tot nihil kunnen reduceren. Na een jaar wordt definitief de levensvatbaarheid beoordeeld.

Bij het doorstarten van een bestaand eigen bedrijf kan een vrijstelling gelden voor de sollicitatieplicht. Ook geldt een vrijstelling van de sollicitatieplicht indien de inkomsten uit ZZP / freelance de uitkering tot nihil brengen.

 • Bij een IB-onderneming (bv. Eenmanszaak of ZZP) telt de gerealiseerde winst als verrekenbare neveninkomsten. Maandelijks zal een deel van de verwachte jaarwinst in de verrekening worden betrokken. Achteraf zal de winst- en verliesrekening en de belastingaangifte worden opgevraagd om op jaarbasis de verrekening af te sluiten.
 • Bij een VPB-onderneming (BV of NV) zal het uitbetaalde loon (rekening houdend met “gebruikelijk loon”) als neveninkomsten worden verrekend. Jaarlijks achteraf zal de resultatenrekening van de vennootschap worden opgevraagd om het jaar af te sluiten.

Veelgestelde vragen over Einde uitkering

1.

Wat is mijn rechtspositie?

Meestal heeft de ambtsdrager op de einddatum van de uitkering een nieuwe functie (elders) gevonden, de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of een eigen bedrijf opgestart.

Is er (op de laatste dag van het recht op een Appa-uitkering) sprake van arbeidsongeschiktheid? Er kan sprake zijn van een voortgezette uitkering. Kijk voor meer informatie bij arbeidsongeschiktheid.

Indien de ambtsdrager op de laatste dag van het Appa-recht op een uitkering arbeidsgeschikt is en nog geen nieuw werk heeft gevonden, zal de uitkering in ieder geval eindigen.

3.

Wat zijn de gevolgen voor mijn pensioenopbouw?

Op de einddatum van de Appa-uitkering eindigt de pensioenopbouw voor het Appa-pensioen.

Per de einddatum van de Appa-uitkering komt het nabestaandenpensioen bij overlijden voor pensioendatum volledig te vervallen. In de Appa-regeling is namelijk alleen sprake van een nabestaandenpensioen gedurende de periode dat pensioen wordt opgebouwd.

Desgewenst kan dit nabestaandenpensioen worden veiliggesteld door een deel van het ouderdomspensioen in te ruilen tegen extra nabestaandenpensioen. PROambt zal daarover tijdig informeren.

5.

Vervalt mijn nabestaandenpensioen?

Bij het nabestaandenpensioen wordt onderscheid gemaakt tussen overlijden voor de pensioendatum en daarna. Het nabestaandenpensioen bij overlijden op of na de pensioendatum is een vast percentage van het ouderdomspensioen.

Het nabestaandenpensioen bij overlijden voor de pensioendatum is op risicobasis gefinancierd, waardoor er alleen een nabestaandenpensioen is gedurende de periode dat pensioen wordt opgebouwd. Dus wel nabestaandenpensioen bij overlijden tijdens het ambtsdragerschap en gedurende de uitkering. Echter geen nabestaandenpensioen bij overlijden na afloop van de uitkering en voor de pensioendatum.

De ambtsdrager kan dit probleem effectief oplossen door te kiezen voor uitruil van een deel ouderdomspensioen om daarmee het nabestaandenpensioen veilig te stellen. PROambt informeert ambtsdragers met een uitkering tijdig over deze mogelijkheid.

Desgewenst kunnen de financiële zekerheidsspecialisten van PROambt helpen bij het analyseren van de persoonlijke situatie op financiële risico’s voor nabestaanden.

2.

Is waardeoverdracht verstandig?

Op de einddatum van de uitkering eindigt de pensioenopbouw. Dit is het juiste moment om waardeoverdracht naar de nieuwe werkgever te overwegen. Vraag dit aan via de nieuwe werkgever.

Indien de ambtsdrager reeds eerder pensioenwaarde aan de nieuwe werkgever heeft overgedragen is het verstandig om ook de opgebouwde pensioenwaarde tijdens de uitkeringsperiode aan de nieuwe uitvoerder over te dragen. Vraag dit aan via de nieuwe werkgever.

4.

Welke aandachtspunten zijn er?

 • Het partnerpensioen vervalt na de einddatum van de uitkering. De financiële zekerheid van de partner verdient de nodige aandacht.
 • Uitgaande waardeoverdracht is vaak verstandig, maar het blijft afhankelijk van de persoonlijke situatie.
 • Wijzigingen in de persoonsgegevens (huwelijk, partnerschap, samenwonen, echtscheiding, woonadres etc.) graag doorgeven aan de Appa-coördinator binnen het bestuursorgaan.
 • Neem bij ziekte tijdig contact op met de Appa-coördinator in het bestuursorgaan.

Veelgestelde vragen over Met pensioen gaan

1.

Kan ik eerder of later met pensioen?

Kies voor eerder of later met pensioen. Bij een eerdere ingangsdatum zal het pensioen langer moeten worden uitgekeerd en daardoor lager worden. PROambt verstrekt desgewenst pensioenberekeningen bij eerdere of latere pensionering.

3.

Kan ik eerst een hoger en daarna een lager pensioen ontvangen?

Het is mogelijk om gedurende maximaal 10 jaar een hogere pensioenuitkering te ontvangen. PROambt verstrekt desgewenst pensioenberekeningen.

5.

Kan ik op mijn pensioendatum een bedrag ineens opnemen?

Het is mogelijk om eenmalig een bedrag van 10% van de pensioenwaarde van het ouderdomspensioen op te nemen op uw AOW-leeftijd. Het toekomstige ouderdomspensioen zal daardoor lager worden.

Vaak is het fiscaal voordeliger om dit bedrag in januari van het jaar volgend op uw AOW-datum uit te laten keren. Aan deze uitstelmogelijkheid zijn enkele belangrijke aandachtspunten gekoppeld. Als u overlijdt in de periode na uw AOW-datum en januari volgend op deze AOW-datum, zullen uw erfgenamen de uitkering niet ontvangen. In dat geval ontvangen zij alleen het verschil in ouderdomspensioen als u niet voor opname van het bedrag had gekozen.

7.

Kan ik gebruikmaken van deeltijdpensioen?

Deeltijdpensioen om het inkomen tot de AOW-datum aan te vullen is binnen de Appa-regeling niet mogelijk.
2.

Kan ik mijn nabestaandenpensioen uitruilen?

Bij alleenstaanden wordt het beschikbare nabestaandenpensioen op de pensioeningangsdatum automatisch omgezet naar een hoger ouderdomspensioen. Gehuwden en partners kunnen ervoor kiezen om het beschikbare nabestaandenpensioen om te zetten naar extra ouderdomspensioen. Het nabestaandenpensioen komt dan (deels) te vervallen.

4.

Wanneer ontvang ik informatie over mijn pensioeningang?

Ongeveer 6 maanden voor de pensioendatum, stuurt PROambt een brief waarin u een keuze voor uitruil van nabestaandenpensioen naar ouderdomspensioen kunt maken. Nadat de keuze voor de uitruil is ontvangen, sturen wij de pensioenbrief toe. In deze brief wordt de bestuurder geïnformeerd over het Appa-pensioen, de ingangsdatum, de betaling en de mogelijkheid tot het maken van bezwaar. Vervolgens wordt de betaling uitgevoerd door PROambt of het bestuursorgaan zelf.

6.

Kan ik een pensioenadviseur spreken?

Desgewenst is pensioenplanning door een gecertificeerd Financieel Planner met brede kennis van de Appa beschikbaar om de mogelijkheden van vervroegd pensioen te berekenen of te ondersteunen bij het maken van pensioenkeuzes.

8.

Welke aandachtspunten zijn er?

 • De partner voor het partnerpensioen is de partner op de dag van pensioeningang. Nadien kunt u geen nieuwe (huwelijkse) partner aanmelden.
 • Per pensioenfonds wordt jaarlijks de indexatie vastgesteld, waarmee opgebouwde ouderdomspensioenen worden opgehoogd. De indexatie van de Appa volgt de indexatie van het pensioenfonds ABP voor overheid en onderwijs.
 • Bij overlijden na pensioendatum zal de partner een partnerpensioen ontvangen van 70% van ouderdomspensioen van de overledene.

Veelgestelde vragen over Met pensioen zijn

1.

Wordt mijn pensioen geïndexeerd?

Per pensioenfonds wordt jaarlijks de indexatie vastgesteld. Ook de opgebouwde Appa-pensioenen worden periodiek opgehoogd (indexatie). De indexatie van de Appa wordt afgeleid van de indexatie van het pensioenfonds ABP.

3.

Wanneer ontvang ik een jaaropgave?

Jaarlijks ontvangt u een jaaropgave voor uw belastingaangifte. Deze versturen wij eind januari of begin februari.

2.

Waarom krijg ik een verklaring bewijs in leven?

Als u in het buitenland woont, vragen wij jaarlijks om een bewijs van in leven zijn. Deze verklaring moet u (laten) ondertekenen en naar ons sturen.
4.

Hoe pas ik mijn keuze voor de loonheffingskorting aan?

Stuur ons een bericht en wij sturen een nieuw loonheffingsformulier toe. Daarop kunt u opnieuw uw keuze aangeven, waarna wij de uitbetaling zo snel mogelijk zullen aanpassen.

Veelgestelde vragen over Overlijden

1.

Wat te doen bij overlijden?

Het is belangrijk om het overlijden van een (voormalig of gepensioneerd) ambtsdrager en/of zijn of haar partner snel te melden. Neem contact op met de Appa-coördinator in de organisatie of stuur een e-mail naar appa@proambt.nl.
3.

Wanneer is er recht op nabestaandenpensioen?

Bij overlijden na de pensioendatum bestaat recht op nabestaandenpensioen als dit niet is uitgeruild op de pensioendatum.

Bij overlijden tijdens de vervulling van het ambt of tijdens de daaropvolgende uitkeringsperiode is er recht op een nabestaandenpensioen. De uitkering duurt voort zolang de nabestaande partner leeft.

Bij overlijden na afloop van de uitkering is er geen recht op een nabestaandenpensioen. Op deze hoofdlijn zijn een aantal uitzonderingen:

 • De ambtsdrager heeft tijdig nabestaandenpensioen op risicobasis omgeruild naar opgebouwd nabestaandenpensioen.
 • De ambtsdrager ontvangt een voortgezette uitkering bij arbeidsongeschiktheid of bij aanstaande pensionering.
2.

Wie is een nabestaande?

De Appa-wet verstaat onder nabestaande voor het nabestaandenpensioen:

 • De huwelijkspartner of;
 • De partner met wie een partnerschap is geregistreerd of;
 • De partner met wie een notarieel samenlevingscontract is aangegaan en dat tijdig is aangemeld bij de pensioenuitvoerder.

De Appa-wet verstaat onder wezen voor het wezenpensioen:

 • De kinderen van een ambtsdrager hebben -tot uiterlijk hun leeftijd van 25 jaar- recht op een Appa-wezenpensioen.
4.

Wat is de hoogte van het nabestaandenpensioen?

De hoogte van het nabestaandenpensioen is afhankelijk van het moment van overlijden.

Overlijden voor de AOW-datum

Het ouderdomspensioen wordt berekend over de periode van aantreden bij het bestuursorgaan tot de AOW-leeftijd van de ambtsdrager.

Het nabestaandenpensioen bedraagt 70% van het aldus berekende ouderdomspensioen en komt toe aan de partner op de dag van overlijden.

Tot de AOW-datum van de partner wordt een compensatie betaald voor sociale verzekeringspremies. Mogelijk heeft de nabestaande recht op ANW-compensatie.

Overlijden na de AOW-datum

Bij overlijden van de gepensioneerd ambtsdrager zal de nabestaande 70% van het ouderdomspensioen als nabestaandenpensioen ontvangen. De uitkering duurt voort zolang de nabestaande partner leeft.

Nabestaande is de partner op de pensioeningangsdatum van de ambtsdrager. Nadien kunnen geen nieuwe partners meer worden aangemeld.

Veelgestelde vragen over Arbeidsongeschiktheid

1.

Wat is arbeidsongeschiktheid?

De Appa-wet verstaat onder arbeidsongeschiktheid: het als objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte of gebreken geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om te werken. Arbeidsongeschiktheid wordt door een onafhankelijk medicus vastgesteld.

 • Het beoordelingskader is gebaseerd op het begrip “passende” arbeid, zoals vroeger ook door de WAO gehanteerd werd.
 • Indien de arbeidsongeschiktheid ontstaat tijdens de actieve vervulling van het ambt, ontstaat vanaf het moment van terugtreden recht op een reguliere uitkering en daarna kan recht op een voortgezette uitkering ontstaan.
 • Indien de arbeidsongeschiktheid ontstaat tijdens de uitkeringsperiode, zal eerst de reguliere uitkering blijven doorlopen tot de einddatum en daarna kan recht ontstaan op een voortgezette uitkering.
 • Ontstaat de arbeidsongeschiktheid na het einde van de reguliere uitkeringsperiode dan is er geen recht op een voortgezette uitkering.
3.

Hoe werkt het keuringsproces?

De Appa-uitkering eindigt op de laatste dag van het reguliere recht op die uitkering. In geval van arbeidsongeschiktheid zal de uitkering vanaf dat moment kunnen worden voortgezet, mits tijdig een medische keuring heeft plaatsgevonden.

De onafhankelijke medische keuring vindt -op aanvraag van de ambtsdrager- normaliter enkele maanden voor de reguliere einddatum van de uitkering plaats.

De arbeidsongeschiktheid wordt beoordeeld op basis van “passende arbeid” (WAO-normen) en niet volgens het ruimere begrip “gangbare” arbeid van de WIA.

2.

Wat is een voortgezette uitkering?

Voorwaarde voor een voortgezette uitkering is periodiek medisch vastgestelde arbeidsongeschiktheid en medewerking van de ambtsdrager aan zijn re-integratie.

De uitkering wordt voortgezet zolang er sprake is van arbeidsongeschiktheid tot uiterlijk het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

De hoogte van de voortgezette uitkering is afhankelijk van o.a. de leeftijd, het percentage arbeidsongeschiktheid.

4.

Wat zijn de gevolgen voor het pensioen?

Tijdens de voortgezette uitkering wordt de pensioenopbouw voor zowel het ouderdomspensioen als het nabestaandenpensioen voortgezet voor 100% als sprake is van meer dan 55% arbeidsongeschiktheid. Anders is sprake van 50% pensioenopbouw.

Veelgestelde vragen over Trouwen en samenwonen

1.

Wanneer moet ik mijn partner aanmelden?

Bent u ongehuwd en is geen sprake van geregistreerd partnerschap? In dit geval is het belangrijk dat u uw partner aanmeldt voor het nabestaandenpensioen. Als u getrouwd bent of geregistreerd partnerschap heeft, is dit automatisch geregeld.

Veelgestelde vragen over Uit elkaar gaan

1.

Ik woonde samen, wat moet ik doen?

Woonde u samen en had u een notariële samenlevingsovereenkomst? En heeft u uw ex-partner hiermee aangemeld bij ons? Meld uw ex-partner dan af. Stuur ons een bericht en wij regelen de rest.
3.

Ik woonde samen, heeft mijn ex-partner recht op nabestaandenpensioen?

Het einde van uw relatie heeft ook gevolgen voor het nabestaandenpensioen waar uw ex-partner recht op had. Als u overlijdt, heeft uw ex-partner nog steeds recht op het deel dat u tot het einde van uw relatie opbouwde. Dit noemen we bijzonder nabestaandenpensioen.
2.

Ik woonde samen zonder dat mijn partner was aangemeld, moet ik iets doen?

Heeft u uw ex-partner nooit aangemeld? Dan had uw ex-partner geen recht op nabestaandenpensioen en hoeft u niets te doen. Ook niet als u wel een notariële samenlevingsovereenkomst had.

Niet gevonden wat u zocht?

Maak een keuze voor uw persoonlijk contact.

Stuur een Email

24 uur

Gebruik WhatsApp

1 uur

Bel uw contactpersoon

1 minuut

Bent u ontevreden en wilt u een klacht indienen? Klik dan hier.